Official Tourism Website of Wiarton, Ontario

St. John's United Church
Wiarton, Ontario, Canada
 
528 Berford Street
Wiarton
Ontario,
519-534-0846

View Hours

Monday
Closed
Tuesday
Closed
Wednesday
Closed
Thursday
Closed
Friday
Closed
Saturday
Closed
Sunday
Closed